Pereiti prie meniu Pereiti prie turinio
Tel. 8 440 572 38

Teisės aktai

Socialines paslaugas ir socialinį darbą reglamentuojantys dokumentai:

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014) ;
 • Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2006 m. sausio 19 d. įstatymas Nr. X-493 (Žin., 2006, Nr. 17-589);
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72).;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d.  įsakymas Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 24-931).
 • Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas (Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija. Vilnius, 1998);
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. A1-288, 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A1-190 „Dėl socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 111-4241; 2007, 79-3202);
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317 (Žin., Nr. 132-5011), 2007 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. A1-73.“Dėlsocialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo (Žin.,2011,Nr. 20-1006).
 • Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai bei tarybos sprendimai, reglamentuojantys socialinių paslaugų teikimą Skuodo rajone:
 • Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 219 d. įsakymu Nr. A1-634 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T9-171 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.