Pereiti prie meniu Pereiti prie turinio
Tel. 8 440 572 38

Viešieji pirkimai

 
 


 

.....................................................................................................................................................

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

Viešosios įstaigos Ylakių globos namų

 direktoriaus 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr.V1-64

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS YLAKIŲ GLOBOS NAMŲ SUPAPRASTINTŲ  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS

III. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS

IV. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ IR PARAIŠKŲ RENGIMUI

V. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VI. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS

VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

VIII. PIRKIMO SUTARTIS

IX. PRELIMINARIOJI SUTARTIS

X. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI

XI. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

XII. SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS

XIII. SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS

XIV. APKLAUSA

XV. SUPAPRASTINTAS PROJEKTO KONKURSAS

XVI. MAŽOS VERTĖS PIRKIMO YPATUMAI

XVII. INFORMACIJOS APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS TEIKIMAS

XVIII. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

XIX. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

XX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 I.     BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos „Ylakių globos namai“  (toliau tekste – perkančioji organizacija) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato perkančiosios organizacijos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų (toliau – pirkimai) būdus ir jų procedūrų atlikimo tvarką, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus, ginčų nagrinėjimo procedūras.

2. Perkančiosios organizacijos Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir kitais pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Atlikdama supaprastintus pirkimus perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – CK), kitais įstatymais ir juos įgyvendinančius teisės aktais.

4. Supaprastintų pirkimų vykdymas:  

4.1. pirkimus vykdo perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu sudaryta komisija arba Pirkimų organizatorius. Pirkimų organizatorių skiria ir Viešųjų pirkimų Komisiją sudaro Perkančiosios organizacijos vadovas įsakymu.

4.2. Perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę pavesti pirkimą vykdyti Komisijai, neatsižvelgdamas į Taisyklių 4.2 punkto nuostatas.

4.3.    Komisija veikia pagal Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu patvirtintą darbo reglamentą.

4.4.    Pirkimų organizatoriumi ir Komisijos nariais gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, kurie, prieš pradėdami vykdyti pirkimus, pasirašo Nešališkumo deklaraciją bei Konfidencialumo pasižadėjimą.

5. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

6. Perkančioji organizacija prekių, paslaugų ir darbų supaprastintus pirkimus gali atlikti Viešųjų pirkimų įstatymo 84 straipsnyje nustatytais atvejais.

7. Perkančiosios organizacijos vykdomuose supaprastintuose pirkimuose turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai ar tokių asmenų grupės. Pasiūlymui (projektui) pateikti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens. Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad, ūkio subjektų jungtinės grupės pasiūlymą (projektą) pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius pasirašyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – pirkimo sutartis), ši ūkio subjektų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

8. Supaprastinto pirkimo pradžią, pabaigą, pirkimo procedūrų nutraukimą reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnis. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant mažos vertės pirkimo procedūras.

9. Atlikdama supaprastintus pirkimus, perkančioji organizacija atsižvelgia į visuomenės poreikius socialinėje srityje, siekia paskatinti smulkaus ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimą pirkimuose, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio, kitų teisės aktų nuostatomis.

10. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

10.1. alternatyvus pasiūlymas – pasiūlymas, kuriame siūlomos kitokios, negu yra nustatyta pirkimo dokumentuose, pirkimo objekto charakteristikos arba pirkimo sąlygos;

10.2. apklausa – supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija raštu arba žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio;

10.3. kvalifikacijos patikrinimas – procedūra, kurios metu tikrinama, ar tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

10.4. numatomo pirkimo vertė (toliau – pirkimo vertė) – perkančiosios organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarčių pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Kai perkančioji organizacija numato prizus ir (ar) kitas išmokas kandidatams ar dalyviams, ji apskaičiuodama numatomo pirkimo vertę turi į tai atsižvelgti. Pirkimo vertė skaičiuojama pirkimo pradžiai, atsižvelgiant į visas to paties tipo prekių ar paslaugų arba tam pačiam objektui skirtas darbų pirkimo sutarčių vertes;

10.5. pirkimų organizatorius – perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija);

10.6. supaprastintas atviras konkursas – supaprastinto pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą;

10.7. supaprastintas ribotas konkursas – supaprastinto pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti konkurse gali pateikti visi norintys konkurse dalyvauti tiekėjai, o pasiūlymus konkursui – tik perkančiosios organizacijos pakviesti kandidatai;

10.8. supaprastintos skelbiamos derybos – supaprastinto pirkimo būdas, kai paraiškas dalyva